Odrasli učeči se se od mlajših učencev razlikujejo na številne načine: zaradi številnih obveznosti so omejeni s časom, imajo različne stopnje predhodno usvojenega znanja in pomanjkljive IKT-spretnosti, nekateri delajo večizmensko in se posledično ne morejo udeležiti pouka, nekateri pa imajo slabe izkušnje s predhodnim izobraževalnim procesom (osipniki) in jim moramo posledično nameniti več pozornosti. Iz teh razlogov klasičen šolski pouk pogost ne ustreza njihovim potrebam in zahtevam. Opcija, ki jim ostane, je e-učenje ali učenje na daljavo, kar pa predstavlja težave zlasti tistim s pomanjkljivimi IKT veščinami, ki potrebujejo dodatno podporo. Poleg tega imajo številni po tako dolgem premoru težave pri ponovni vključitvi v sistem, zato potrebujejo dodatno pomoč in podporo. Osebni kontakt je cenjen in ga z moderno tehnologijo ni mogoče nadomestiti.

Da bi zadostili vsem tem zahtevam, morajo biti odrasli izobraževalci dobro pripravljeni in sposobni predstaviti predmet/vsebino na način, ki bo razumljiv, sprejemljiv in prilagojen glede na potrebe učečih se. Na področju izobraževanja odraslih se tudi izobraževalci močno razlikujejo. Nekateri prihajajo iz šolskega sektorja, drugi so strokovnjaki, prvotno zaposleni v drugih ne-izobraževalnih sektorjih, spet tretji pa so samozaposleni. Medtem ko so učitelji v splošnih šolah pogosto seznanjeni z novimi učnimi pristopi, imajo izobraževalci v institucijah izobraževanja za odrasle le redko enako priložnosti. Ker je poučevanje odraslih pogosto njihovo “sekundarno ali dodatno delo”, je časa za izboljšave lastnih učnih tehnik malo, prav tako pa tudi finančnih sredstev za ta namen. Z ozirom na potrebe odraslih učečih se, pa morajo biti ravno ti izobraževalci pri poučevanju najbolj kreativni, inovativni in prilagodljivi glede na potrebe posameznika. Ta projekt se osredotoča na inovativne tehnike, z namenom prilagoditve in implementacije za namene izobraževanja odraslih.

Obrnjena učilnica po Jonathanu Martinu pomeni: preobrazite oz. obrnite svoje predavanje tako, da bodo učenci vaše predavanje gledali in poslušali kot domačo nalogo, dragoceni čas v učilnici pa namenite tistemu, kar je bilo pogosto namenjeno domači nalogi – reševanju težjih zagat, delu v skupinah, raziskovanju, sodelovanju, oblikovanju in ustvarjanju. Učilnice tako postanejo laboratoriji ali studii, pri tem pa se vendarle ohrani vsebinski prenos. Pristop je še posebej primeren za odrasle učeče se, saj se lahko odločajo, kdaj se bodo učili in kako si bodo razporedili svoj čas. Hkrati pa izobraževalcem omogoča prilagoditev časa znotraj razreda glede na posameznikove potrebe, npr. osredotočanje na osnove pri nekaterih in napredno poglabljanje v predmet pri drugih. Ta način spodbuja in promovira rabo IKT, a skupaj s podporo in vodenjem, kakršnega potrebujejo odrasli učeči se. Zagotovljen je osebni kontakt, vendar z dovolj prostora in svobode za učence, da si lahko izoblikujejo lastno učno pot. Metoda obrnjene učilnice (FTC) predstavlja hitrejši, učinkovitejši in kreativnejši način učenja.

V sklopu tega projekta bodo:

  1. Opredeljene potrebe odraslih učečih se v partnerskih državah, izobraževalcem odraslih pa bo med usposabljanjem predstavljena metoda FTC (usposobili bomo 15 izobraževalcev, dodatnih 50 bo seznanjenih z metodo FTC).
  2. Izobraževalci bodo prenesli metodo FTC v sistem izobraževanja odraslih, oblikovali razrede in razvili gradivo, ki bo ustrezalo potrebam odraslih; v vseh partnerskih državah bo v sklopu pilotnih skupin najmanj 100 odraslih učečih se deležnih koristi metode FTC.
  3. Po pilotni izvedbi sledita ocenitev in povratne informacije. Glede na povratne informacije odraslih učečih se bodo izvedene dodatne spremembe. Usposobljeni izobraževalci bodo sodelovali na nacionalnih konferencah za druge izobraževalce, izvajalce in oblikovalce programov ter predstavili rezultate.
  4. Izdelan bo tudi učni vodnik za metodo FTC v sistemu izobraževanja odraslih, in sicer z namenom prenosa metode in oblikovanja gradiv na druga področja (predmete).

Vsa gradiva bodo na voljo vsem partnerjem izobraževalnega kroga, tako da bodo izobraževalci in učenci imeli vpogled in možnost boljšega razumevanja rabe raznolikih učnih gradiv in metodologij. Učitelji, pretežno zaposleni v PIU/osnovnih šolah/ostalih izobraževalnih centrih, bodo delovali kot katalizatorji, da bo koncept FTC postal prepoznaven tudi v drugih organizacijah in šolah, in sicer z vključitvijo metode in oblikovanih učnih gradiv v svoje delo. Potreba po novih učnih metodah izhaja iz potreb odraslih učečih se, ki so na ta način motivirani za učenje, vendar v svojem lastnem tempu in času. Vsekakor potrebujejo podporo in oblikovana gradiva. Izobraževalci želijo upoštevati njihove potrebe, vendar prilagoditev njihove metode poučevanja zahteva strokovnost, ki jo nudi ta projekt. Rezultati (usposabljanje vključuje metodologijo, gradiva in učni vodnik za metodo FTC v sklopu izobraževanja odraslih) predstavljajo velik potencial za trajnostno rabo, saj bodo na voljo tudi na spletu. Usposobljeni izobraževalci bodo tudi po izteku projekta nadaljevali z zastavljenimi vsebinami. Gradiva bodo na voljo tudi ostalim izobraževalcem, pridobljene izkušnje pa bodo prenesene tudi na ostale izobraževalne institucije v partnerskih državah.