Koordynator projektu

Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje (Velenje, Słowenia)
www.lu-velenje.si | +386 38985450

Ljudska univerza Velenje (LUV) jest instytucją publiczną non-profit, zajmującą się edukacją dla dorosłych. Bierze czynny udział w rozwoju społeczności regionu poprzez poprawę struktury wykształcenia ludności, zapewniając różne programy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz motywowania i informowania członków społeczności. 55 lat tradycji, dostarczanie wiedzy eksperckiej, jakość i przyjazne nastawienie do naszych uczestników bez wątpienia przyczynia się do tego, że każdego roku szkolnego ponad 4.000 osób bierze udział w różnych programach edukacyjnych. Organizacja posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa dla dorosłych, którzy chcą kontynuować naukę lub zamierzają nabyć jakąś dodatkową wiedzę. Przez centrum Doradztwa, który działa w obrębie LUV oferuje się wskazówki i dostarcza uczestnikom wszelką pomoc, której potrzebują, aby ponownie wejść do procesu edukacyjnego. Istnieje również centrum do samodzielnej nauki, otwarte 12 godzin dziennie. LUV brał udział w wielu projektach krajowych i UE od 1999 roku, jako partner, a także jako koordynator.

Partnerzy

National Training Center Ltd. – Adam Smith College of Management (Sofia, Bułgaria)
www.adamsmith.bg | +359 28572001

National Training Center (NTC) zostało założone w 1999 roku i prowadzi szkolenia w dziedzinie biznesu i powiązanych technologii. NTC stara się ulepszać swoje kursy i działalność badawczą poprzez wdrożenie innowacyjnych metod, produktów i technologii. Operacje NTC obejmują licencjonowaną (EQF poziomu 5, poziom ISCED 4C) przez Adam Smith College of Management realizację szkoleń dla dorosłych (16+) oraz nauczycieli/trenerów w użytkowaniu ICT, wynikających z udanego projektu INGOT LDV TOI. Certyfikaty ECVET/EQF stają się coraz bardziej popularne w bułgarskich szkołach i NTC działa jako regionalny moderator. Głównymi grupami klientów są osoby samozatrudnione i pracownicy bazujący na już nabytych kompetencjach oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół zawodowych. Doświadczenie w projektowaniu/zarządzaniu kwalifikacjami integrującymi zasady EQF-ECVET-EQARF-Europass to siła działania szkoleniowego NTC od projektu do realizacji programu. NTC jest dobrze znany z nowatorskiego podejścia do edukacji dorosłych, który jest zawarty w zaawansowanych metodach dostarczania szkoleń, innowacji środowiska szkolenia, integracji ICT w edukacji. Praca z zespołem, składającym się głównie z praktyków, pozwala NTC zlikwidować lukę pomiędzy VET i rynkiem pracy. NTC posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy nad projektami UE (2 nagrody krajowe przez Narodową Agencję do zarządzania projektami Grundtvig i Leonardo da Vinci) oraz posiada szeroką sieć krajowych i UE kontaktów zawodowych, ułatwiających podejmowanie wielu rodzajów działań projektowych.

Unipa e-learning (Palermo, Włochy)
www.unipaelearning.it | +39916710267

Konsorcjum Unipa e-Learning rozpoczęło swoją działalność w lutym 2011 roku decyzją Uniwersytetu Palermo i ANFE (National Association of Emigrants’ Family) w celu inwestowania w badania, szkolenia, doradztwo, testowanie, rozwój i zastosowanie nowych metod uczenia się, przede wszystkim e-learningu, we wszystkich formach i typach komunikacji, które zapewniają wykorzystanie nowych mediów. W marcu 2013 roku Konsorcjum uzyskało nowego partnera, technologiczną firmę Clio Spa. Clio jest prywatną firmą wydawnictwa elektronicznego z siedzibą w Lecce (Puglia), która była aktywna w dziedzinie e-learningu przez kilka lat.

Stichting Kenniscentrum Pro Work (Burgh-Haamstede, Holandia)
www.pro-work.nl | +31 628075754

Fundacja Knowledge Centre PRO WORK została założona w Holandii jako Centrum Doskonałości, będąc bezpośrednim rezultatem doświadczeń i działań w kilku projektach krajowych i unijnych. PRO WORK sprzyja rozwojowi kariery osób oddalonych od rynku pracy, wykwalifikowanych pracowników i innych osób potrzebujących coachingu, szkolenia i doradztwa w różnych sektorach i tematach, krajowych i międzynarodowych. PRO WORK działa w sektorach, takich jak ICT, zrównoważony rozwój, środowisko, gospodarka, opieka zdrowotna i technologie związane z edukacją, pracą chronioną, przedsiębiorczością, rozwojem talentów wśród młodzieży i bezrobociem. Doświadczenie pozwoliło na rozwój szerokiej gamy metod, (cyfrowych) instrumentów i technik, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i politycznym. Organizacja opiera się na konsorcjum istniejących firm, regionalnych ośrodków szkoleniowych, rządów (lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim), przedstawicielach grupy docelowej, przedstawicielach branżowych i centrów wiedzy. PRO WORK oferuje szerokie doświadczenie zawodowe, które odpowiada na strukturalne innowacje w sposób napędzany popytem.

ARTEVELDEHOGESCHOOL (Gent, Belgia)
www.arteveldehs.be | +32 92352043

Artevelde University College Ghent, członek Stowarzyszenia Uniwersytetu w Gandawie (Ghent University Association, AU GENT) jest jedną z największych we Flandrii uczelni uniwersyteckich. Oferuje programy studiów w kształceniu nauczycieli, zarządzaniu międzynarodowym biznesem, grafice i mediach cyfrowych, opiece zdrowotnej, pracy społecznej i dziennikarstwie. Artevelde Ghent University College jest centrum wiedzy dla edukacji, badań i usług, gdzie studenci, pracownicy i partnerzy strategiczni współpracują i rozwijają swoje talenty w stymulującym i zorientowanym międzynarodowo środowisku. Jako instytucja oparta na kulturze internacjonalizacji, Artevelde Ghent University College jest aktywnym partnerem w różnych sieciach międzynarodowych, bierze udział w różnych konferencjach międzynarodowych i współpracuje intensywnie z partnerami zagranicznymi w celach edukacyjnych i badawczych. Ponadto, Artevelde University College Ghent wspiera mobilność pracowników i studentów, zarówno przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających. Oprócz regularnych programów studiów, Artevelde Ghent University College oferuje szeroką gamę kursów międzynarodowych, często z wyraźnym naciskiem na interdyscyplinarne tematy. Uczelnia kształci specjalistów, których kreatywność, innowacyjny sposób myślenia i poczucie przedsiębiorczości łamią granice. Artevelde University College Ghent aspiruje do doskonałości i trwałości i jest w tym celu wspomagany przez swoich współpracowników. Artevelde Ghent University College jest znany ze swoich doskonałych studentów zorientowanych na usługi, edukację i doradztwo.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Łódź, Polska)
www.ahe.lodz.pl | +48 426315806

AHE jest akredytowaną uczelnią i oferuje studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, studia doktoranckie oraz kursy dla różnych grup odbiorców. Uniwersytet skupia się na badaniach edukacyjnych, innowacyjnych technologiach i e-learningu. AHE jest akademią nowoczesnych technologii, oferuje profesjonalnie wyposażone wydawnictwo, współpracując ze studiem telewizyjnym, inkubatorem technologicznym, kliniką i drukarnią, a także z największą – wśród szkół niepublicznych w regionie – biblioteką publicznego dostępu. Nasi studenci korzystają z profesjonalnie wyposażonych sal do produkcji telewizyjnej i radiowej oraz są wspomagani przez wykwalifikowanych dziennikarzy, grafików dźwiękowych i specjalistów do obrazu. AHE zatrudnia ponad 400 stałych pracowników: naukowców, nauczycieli, trenerów, personel pomocniczy (finansowy, administracyjny, techniczny), specjalistów z różnych dziedzin. Wśród naszych głównych kierunków studiów i badań są: pedagogika, psychologia, innowacyjne metody nauczania i uczenia się, problemy społeczne, ERK i KRK. AHE współpracuje z wieloma różnymi grupami docelowymi: młodzież, studenci, seniorzy, nauczyciele, trenerzy, ludzie różnych zawodów, dzieci, młodzież upośledzona, bezrobotni. Dodatkowa oferta edukacyjna AHE obejmuje: – Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.pl) – uniwersytet on-line założony przy AHE, w celu zapewnienia kursów e-learning i studiów. – Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką dla seniorów, oferując systematyczne i atrakcyjne zajęcia. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy z różnych dyscyplin. UTW wysyła ważny sygnał do społeczeństwa: aktywność życiowa nie kończy się na emeryturze. – Cisco Networking Academy oferuje specjalistyczne kursy sieci komputerowych na kilku poziomach certyfikacji. – Microsoft IT Academy prowadzi kursy IT w akademickich instytucjach edukacyjnych, które umożliwiają studentom zdanie egzaminów MCP (Microsoft Certified Professional). Uczelnia jest ekspertem w zakresie badań i analiz, projektowania programów nauczania, wdrażania metod e-learning oraz rozwoju platform e-learningowych, narzędzi, kursów, kursów kreatywności, samorozwoju, warsztatów, seminariów, zarządzania projektami UE. Główne atuty AHE obejmują również łatwy dostęp do różnych grup docelowych; sieć kontaktów na poziomie regionalnym i krajowym.