Dorośli uczniowie różnią się od młodszych uczniów na kilka sposobów: ich czas jest ograniczony ze względu na inne obowiązki życiowe, mają różne poziomy wcześniejszej wiedzy, a niektórzy nie posiadają umiejętności ICT, niektórzy pracują w systemie zmianowym i nie są w stanie uczestniczyć w kursach, a niektórzy mają negatywne doświadczenia ze wcześniejszym procesem edukacyjnym i wymagają szczególnej uwagi. Z tych powodów klasyczne zajęcia szkolne często nie spełniają ich potrzeb i wymagań. Opcją może być czysty e-learning lub uczenie się na odległość, ale to sprawia trudności dla tych, którzy nie posiadają umiejętności w zakresie ICT i potrzebują dodatkowego wsparcia. Ponadto, wiele osób doświadcza trudności, angażując się w edukację po dłuższej przerwie i wówczas wymagają wskazówek i wsparcia. Ceniony jest osobisty kontakt i jest go trudno zastąpić przez nowoczesne technologie.

Aby spełnić wszystkie te wymagania, nauczyciele osób dorosłych muszą być dobrze wyposażeni i być w stanie przedstawić przedmiot/treść w sposób zrozumiały, akceptowalny i dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. W kształceniu dorosłych nauczyciele bardzo się różnią między sobą; niektórzy pochodzą z sektora szkolnego, inni są przede wszystkim specjalistami, pracującymi w sektorze nie-edukacyjnym, a jeszcze inni pracują na własny rachunek. Jeśli nauczyciele w normalnych szkołach często są zaznajamiani z nowymi metodami nauczania, to nauczyciele edukacji dorosłych rzadko mają taką samą szansę. Ponieważ uczenie dorosłych jest często ich „drugą lub dodatkową pracą”, to czas spędzony w celu poprawy ich techniki jest ograniczony. Biorąc pod uwagę potrzeby uczących się dorosłych są jednak też i tacy, którzy chcą skorzystać z najbardziej kreatywnych i innowacyjnych metod, dostosowanych do potrzeb każdego człowieka. Prezentowany projekt koncentruje się na takiej innowacyjnej technice i ma na celu dostosowanie jej, a następnie wdrożenie w celach edukacyjnych dla dorosłych.

Odwrócona Klasa (ang. Flipped Classroom), jak opisał Jonathan Martin to: Odwróć swoje instrukcje, tak aby uczący oglądał i słuchał wykładów jako pracę domową, a następnie wykorzystaj swój cenny czas w klasie na to, co wcześniej często miało miejsce w pracy domowej, czyli rozwiązywanie trudnych problemów, praca w grupach, badanie, współpraca, umacnianie i tworzenie. Sale klasowe stają się laboratoriami lub studiami, a mimo to dostarczanie treści jest zachowane. Takie podejście jest szczególnie odpowiednie do spełnienia potrzeb dorosłych uczniów, ponieważ mogą one zdecydować, kiedy się uczyć i jak podzielić swój czas. Jednocześnie umożliwia nauczycielom w swojej klasie dostosować czas do indywidualnych potrzeb ucznia – skupiając się na podstawach z jednymi i pogłębianiu tematu z innymi. To zachęca i promuje wykorzystanie ICT, ale ze wsparciem i wskazówkami, które potrzebują uczący się dorośli. Osobisty kontakt jest zapewniony, ale pozostawia się wystarczająco dużo miejsca i swobody dla uczących się osób w celu zaprojektowania ich własnej ścieżki kształcenia. Technika FTC prezentuje obecne szybszy, bardziej wydajny i oszczędny sposób uczenia się.

W ramach tego projektu:

1. Potrzeby uczących się osób dorosłych w krajach partnerskich zostaną zidentyfikowane i technika “odwróconej klasy” (ang. Flip the Classroom, FTC) zostanie zaprezentowana nauczycielom edukacji dorosłych w trakcie szkolenia (15 nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniu, dodatkowe 50 osób będzie zapoznanych z techniką FTC).
2. Nauczyciele przeniosą technikę FTC do edukacji dorosłych, zaprojektują zajęcia i opracują materiały, które będą spełniać potrzeby uczących się dorosłych; pilotaż projektu będzie wykonany w krajach partnerskich (co najmniej 100 osób dorosłych będzie korzystać z techniki FTC).
3. Po pilotażu, dokonana zostanie jego ocena i dostarczona informacja zwrotna. Dodatkowe zmiany będą wykonywane zgodnie ze sprzężeniem zwrotnym od uczących się dorosłych. Przeszkoleni nauczyciele będą uczestniczyć w wydarzeniach (konferencje krajowe), przeznaczonych dla innych pedagogów, usługodawców i decydentów, prezentując wyniki badań.
4. Podręcznik nauki na bazie FTC w kształceniu dorosłych zostanie opracowany z myślą o przeniesieniu metody i projektowaniu materiałów do kolejnych dziedzin (przedmiotów).

Wszystkie materiały będą dostępne dla wszystkich partnerów w cyklu edukacyjnym, a zatem nauczyciele i uczniowie mogą uzyskać wgląd i lepsze zrozumienie wykorzystania różnorodnych materiałów dydaktycznych i metodologii. Nauczyciele pracujący głównie w VET/ szkołach podstawowych/innych ośrodkach edukacyjnych będą działać jak katalizator, aby rozpropagować koncepcję FTC w innych organizacjach i szkołach poprzez wprowadzenie metody i materiałów dydaktycznych dostosowanych do ich pracy.

Potrzeba nowych technik nauczania wynika z potrzeb uczących się dorosłych, są oni zmotywowani do nauki, ale w swoim własnym tempie i we własnym czasie. Potrzebują oni jednak wsparcia i dopasowanych materiałów. Nauczyciele chcą zaspokoić te potrzeby, ale dostosowując swój styl uczenia, wymagają dodatkowej wiedzy, którą zapewni ten projekt. Efekty szkolenia (włączając w to metodologię, materiały i przewodnik nauczania na bazie FTC w edukacji dorosłych) mają ogromny potencjał dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ będą one dostępne w Internecie. Przeszkoleni nauczyciele będą dostarczać kursów w organizacjach partnerskich po okresie trwania projektu. Materiały zostaną zaoferowane innymi nauczycielami, a wyciągnięte wnioski zostaną przekazane do innych instytucji edukacyjnych w krajach partnerskich.