Lerende volwassenen verschillen van jongere studenten op verschillende manieren: hun tijd is beperkt vanwege andere verantwoordelijkheden in het leven, ze hebben verschillende niveaus van voorkennis en soms ontbreken ICT-vaardigheden, sommige werken in ploegendienst en zijn niet in staat om deel te nemen aan cursussen en sommige hebben een negatieve ervaring met voorafgaande onderwijsprocessen (drop-outs), waardoor zij speciale aandacht nodig hebben. Om die reden passen klassieke lesmethoden vaak niet voldoende bij hun behoeften en eisen. De optie is e-learning, maar dit geeft problemen voor degenen die niet over ICT-vaardigheden beschikken en de behoefte hebben aan extra ondersteuning. Daarnaast is er veel ervaring met moeilijkheden die betrokken zijn bij onderwijs na een langere pauze en vereisen zodoende extra begeleiding en ondersteuning. Persoonlijk contact is gewaardeerd en is moeilijk te vervangen door de moderne technologie.

Om te voldoen aan al deze eisen moeten volwassen docenten goed worden uitgerust om in staat te zijn om het onderwerp / de inhoud op een manier die begrijpelijk is, aanvaardbaar is en afgestemd is op de behoeften van de individuele leerling te presenteren. In het volwassenenonderwijs verschillen docenten sterk; sommige komen uit de educatiesector, anderen zijn professionals voornamelijk werkzaam in de bedrijfswereld en sommige zijn zelfstandigen. Leraren op reguliere scholen zijn vaak bekend met nieuwe didactische benaderingen, docenten in het volwassenenonderwijs hebben zelden dezelfde kans. Lesgeven aan volwassenen is vaak hun ‘tweede of extra baan”, waardoor de tijd om hun techniek te verbeteren beperkt is, zo ook de financiële middelen. Rekening houdend met de volwassen leerders moet ze zijn met het feit dat juist zij degene zijn, die de meest creatieve en innovatieve methodes moeten creëren, aangepast aan de behoeften van elk individu dienen te gebruiken. Het project richt zich op dergelijke innovatieve technieken en heeft als doel deze aan te passen en uit te voeren voor volwassen educatieve doeleinden.

De Flipped Classroom zoals beschreven door Jonathan Martin is: Flip je instructie, zodat de leerlingen kijken en luisteren naar lezingen als huiswerk, en zodat u gebruik kan maken van uw kostbare klassikale tijd voor wat vroeger vaak werd gedaan met huiswerk: het aanpakken van moeilijke problemen, werken in groepen , onderzoeken, samenwerken, bewerken en creëren. Klaslokalen worden laboratoria of studio’s, en toch blijft de overdracht van informatie behouden. De aanpak is in het bijzonder geschikt voor volwassen leerlingen, omdat ze kunnen beslissen wanneer ze willen leren en hoe ze hun tijd verdelen. Tegelijkertijd stellen docenten om klassikale tijd aan te passen aan individuele behoeften – de nadruk leggen op de basis met een aantal leerlingen en het bevorderen kennis met anderen leerlingen. Het stimuleert en bevordert het gebruik van ICT, maar met de steun en begeleiding die lerende volwassenen nodig hebben. In het persoonlijk contact wordt voorzien, maar met voldoende ruimte en vrijheid voor de leerlingen om hun eigen leertraject te ontwerpen. De FTC techniek zorgt voor een snellere, efficiëntere en creatievere manier van leren.

In het kader van dit project:

1. De behoeften van lerende volwassenen in de deelnemende landen zullen worden geïdentificeerd en FTC techniek zal worden ingevoerd om docenten in het volwassenenonderwijs tijdens de training van dit project (15 docenten zullen deelnemen aan de training, 50 zullen bekend zijn met de FTC techniek).
2. Docenten zullen de FTC techniek overdragen aan het volwassenenonderwijs, ontwerpen van lessen en materialen die zullen voldoen aan de behoeften van de lerende volwassenen; pilots zullen worden uitgevoerd in de partnerlanden (minimaal 100 volwassen studenten zullen profiteren van de FTC-techniek).
3. Na de pilots zal een evaluatie worden gedaan en feedback worden gegeven. Extra aanpassingen zullen worden gedaan op basis van de feedback van de lerende volwassenen. Getrainde docenten zullen deelnemen aan evenementen (nationale conferenties) voor andere docenten, (educatieve) aanbieders/organisaties en beleidsmakers zal een presentatie worden gemaakt van de resultaten.
4. Een handboek voor FTC in het volwassenenonderwijs zal worden ontwikkeld met als doel om de methode en het ontwerp van de materialen in andere velden (voor onderwerpen/doelgroepen) over te dragen.

Alle materialen worden toegankelijk gemaakt voor alle partners in het onderwijs, zodat docenten en leerlingen inzicht en een beter begrip krijgen van het gebruik van diverse leermiddelen en methodieken. Leraren voornamelijk werkzaam in het beroepsonderwijs / basisscholen / andere educatieve centra zullen fungeren als een katalysator voor het concept van de FTC. In andere organisaties en andere scholen zal het project kenbaar worden gemaakt door de integratie van de methode en geschikt lesmateriaal voor het FTC concept.

De behoefte aan nieuwe pedagogische technieken komt voort uit de behoeften van de lerende volwassenen, ze zijn gemotiveerd om te leren, maar in hun eigen tempo en in hun eigen tijd. Ze hebben echter steun nodig alsook maat gemaakte materialen. Docenten willen aan die behoeften voldoen, maar de aanpassing van hun leerstijl vereist expertise die dit project zal leveren. De uitkomsten (opleiding met inbegrip van de methodologie, materialen en het handboek voor FTC in het volwassenenonderwijs) hebben een groot potentieel voor duurzaamheid, omdat ze online beschikbaar zullen worden gemaakt. De getrainde docenten blijven de cursussen in partnerorganisaties leveren na de looptijd van het project. De materialen zullen worden aangeboden aan collega-docenten en lesstof zal worden overgedragen aan andere onderwijsinstellingen in de partnerlanden.