Тази страница се обновява периодично с нови резултати от работата на партньорите по проекта. Моля, сваляйте и използвайте тези ресурси във Вашата работа и ги доразвивайте според Вашите нужди.

iFLIP IO1 Концептуална рамка

  • PDF document  [en] създаден от словенския партньор в консултация с всички участващи организации, който ще послужи за рамка за създаване на курсове и съдържание по метода на обърнатата класна стая

iFLIP IO2 Доклад върху анализа на нуждите на обучаваните

Доклад върху анализа на нуждите на обучаваните: Резултати и заключения от онлайн проучвания на възрастни обучавани (Раздел А) и обучители на възрастни (Раздел Б):

Анализ на нуждите на обучаваните, Раздел В: Компендиум на работни казуси и модели за добри практики
Съдържа 12 казуси и добри практики от Белгия, България, Дания, Полша, Португалия и Словения

Анализ на нуждите на обучаваните, Раздел Г: Обърната класна стая – прилагани методи
Съдържа 6 методи, прилагани в Белгия, Швейцария и САЩ

iFLIP IO4 Обърната класна стая – доставяне на съдържание

iFLIP IO6 Изпълнение и оценка на пилотните курсове по метода на обърнатата класна стая

iFLIP IO7 Учебно ръководство за метода на обърнатата класна стая в обучението на възрастни