Водещ партньор

Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje (Веление, Словения)
www.lu-velenje.si | +386 38985450

Ljudska univerza Velenje (LUV) е публична организация с идеална цел, която предлага обучение за възрастни. LUV е активен регионален участник, подпомагащ подобряването на образователната структура на населението чрез разнообразни програми за професионално образование и обучение и чрез мотивиране и информиране на членовете на общността. Петдесет и пет години традиция, експертно знание, качество и приятелско отношение към участниците без съмнение допринасят за факта, че всяка учебна година повече от 4,000 участници се включват в различни програми за обучение. Организацията има значителен опит в консултирането на възрастни, които имат желание да продължат обучението си или да придобият допълнителни знания. Посредством Центъра за консултиране, който работи в LUV, се предлагат насочване и помощ за връщане в образователната система. Разкрит е и център за самообучение, отворен 12 часа на ден. LUV е участвала в различни национални и европейски проекти от 1999 година като партньор и координатор.

Партньори

Национален учебен център – Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ (София, България)
www.adamsmith.bg | +359 28572001

Националният учебен център (НУЦ) е основан през 1999 година и предлага обучение и квалификации в областта на бизнеса и свързаните с него технологии, които се предлагат чрез Колежа по мениджмънт „Адам Смит“ от 2004 година. НУЦ се стреми да подобрява курсовете и изследователските си дейности чрез прилагане на иновативни методи, продукти и технологии, вкл. софтуер и системи с отворен код. Работата на НУЦ включва надлежно лицензирани (с  национална или международна акредитация) програми на нива 5 и 6 от Европейската квалификационна рамка, както и обучение на учители и оценители на компетенции от областта на потребителските ИТ-квалификации. Опитът в създаването и администрирането на квалификации, интегриращи принципите на ЕКР, ECVET, EQARF и Eвропас са сред силните страни на организацията. НУЦ и Колежът са добре известни с иновативния подход към обучението за възрастни, който се проявява в напредничави методики за провеждане на обучението, иновация на учебната среда, интеграция на ИКТ в обучението. Работейки с преподавателски състав най-вече от практици, успяваме да скъсим традиционната пропаст между образованието и пазара на труда. НУЦ има над 13 години опит от работа с европейски проекти (вкл. 2 национални награди за добро управление на проекти) и разполага с широка национална и европейска мрежа от професионални контакти, улесняващи проектната работа.

Unipa e-learning (Палермо, Италия)
www.unipaelearning.it | +39916710267

Консорциум Unipa e-Learning е създаден през м. февруари 2011 година със стратегическо решение на University of Palermo и ANFE (National Association of Emigrants’ Family) за инвестиране в изследователска дейност, обучение, насочване, тестване, развитие и прилагане на нови методи за учене, най-вече е-учене, във всички форми и видове комуникации, които предлага използването на „новите медии“. През м. март 2013 година консорциумът прие нов партньор, технологичната организация Clio Spa, активна в областта на е-ученето технологична компания от Лече (Пулия).

Stichting Kenniscentrum Pro Work (Бург-Хамстеде, Холандия)
www.pro-work.nl | +31 111658063

Фондация и център за знания PRO WORK беше основана в Холандия като център за върхови постижения в резултат на опита от няколко национални и европейски проекти. PRO WORK насърчава кариерното развитие на хора със значителна дистанция от пазара на труда, квалифицирани работници и всички други, които се нуждаят от коучинг, обучение и консултиране в широк набор от теми и сектори, на национално и наднационално ниво. PRO WORK работи в сектори като ICT, устойчивост, околна среда, икономика, здравеопазване и технологии, свързани със защитена заетост, предприемачество, развиване на таланта на младежите, безработица, междупоколенческа пропаст. Опитът на организацията позволи развиването на широк спектър от методи, инструменти и подходи, както на оперативно ниво, така и на ниво политики. Организацията се опира на консорциум от съществуващи компании, регионални центрове за обучение, администрация (местна, регионална, национална, европейска), представители на целевите групи, секторни представители и центрове за знания. PRO WORK предлага и множество професионални ресурси, които могат да подпомогнат структурната иновация, мотивирана от пазарното търсене.

ARTEVELDEHOGESCHOOL (Гент, Белгия)
www.arteveldehs.be | +32 92352043

Artevelde University College Ghent, Member of the Ghent University Association (AU GENT) is one of Flanders’ largest university colleges. It offers study programs in teacher training, business and graphic education, health care and social work. Artevelde University College Ghent is a knowledge center for education, research and services, where students, collaborators and strategic partners cooperate and develop their talents in a stimulating and internationally oriented environment. As an institute based on a culture of internationalization, Artevelde University College Ghent is an active partner in diverse international networks, attends various international conferences and collaborates intensively with international partners for educational and for research purposes. Moreover, Artevelde University College Ghent stimulates outgoing staff and student mobility and warmly welcomes international incoming staff and students. Besides the regular study programs, Artevelde University College Ghent offers a wide variety of international courses, often with a clear emphasis on interdisciplinary themes. The university college educates professionals whose creativity, innovative way of thinking and sense of entrepreneurship cross borders. Artevelde University College Ghent aspires after excellence and durability and is stimulated by its collaborators to do so. Artevelde University College Ghent is known for its excellent student-oriented services, education and counseling.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Лодз, Полша)
www.ahe.lodz.pl | +48 426315806

AHE is an accredited higher education institution and provides bachelor, master, postgraduate, PhD studies and courses for various target groups. The university focuses on educational research, innovative teaching and e-learning. The AHE is the academy of modern technologies, boasting a professionally equipped publishing house, collaborating with television studio, technological incubator, clinic and printing house, as well as the biggest – among non-public schools in the region – free-access library. Our students use professionally equipped rooms for TV and radio production, and are supervised by qualified journalists and graphics sound and picture specialists. AHE staff includes over 400 permanent employees: researchers, teachers, trainers, supporting staff (financial, administrative, technical staff), and specialists in various areas. Among our key fields of study and research there are: pedagogy, psychology, innovative teaching and learning methods, social problems, EQF and NQF. AHE works with a lot of different target groups: e.g. youth, students, seniors, teachers, trainers, people of various professions, children, disadvantaged youth, unemployed. AHE additional educational offer includes: – Polish Virtual University (www.puw.pl) – an on-line university established at AHE, providing e-learning courses and studies. – The Uniwersytet Trzeciego Wieku (University of the Third Age) is an outpost for pensioners offering systematic and attractive classes. Its main aim is to popularise knowledge from different disciplines. The UTW sends an important signal to society: life’s activity does not end with retirement. – Cisco Networking Academy offers specialist computer networking courses at several levels of certification. – Microsoft IT Academy leads IT courses in academic learning institutions that enable students to pass MCP (Microsoft Certified Professional) exams. The university is an expert in research and analysis; designing of curricula; implementation of courses’ e-learning and development of e-learning platforms, tools, materials; dissemination; courses of creativity, self development, workshops, seminars; EU projects management. AHE’s main strengths include also easy access to various target groups; network of contacts on regional and national level.