Възрастните ученици се различават от по-младите ученици по няколко неща: тяхното време е ограничено, заради различни житейски отговорности, те имат различни нива на предходно придобити знания, а някои от тях нямат базови ИТ-умения, някои работят на смени и не са в състояние да участват в курсове, а други имат неприятен предишен опит (като например отпадане от училище) и се нуждаят от специално внимание. Поради тези причини, класическите лекции в училище често не отговарят на нуждите и изискванията на хората. Единствената възможност е изцяло електронно обучение или пък дистанционно обучение, които пък изправят предизвикателства пред онези с недостатъчни ИТ-умения, които имат нужда от допълнителна подкрепа. Освен това, много хора изпитват затруднения при ангажиране с обучение след дълго прекъсване и трябват да бъдат насочвани и насърчавани. Личният контакт е високо ценен и не може да бъде заместен от модерните технологии.

За да посрещнат всички тези изисквания, обучителите на възрастни хора трябва да бъдат добре подготвени и да са в състояние да представят предмет/съдържание по начин, който е разбираем, подходящ и съобразен с индивидуалните нужди на учещия. В образованието за възрастни обучителите са много различни: някои идват от училищния сектор, други са професионалисти, заети в сектори без връзка с образованието и обучението, а трети са самонаети. И ако учителите в едно обичайно училище често се запознават с нови педагогически подходи, обучителите на възрастни рядко имат подобни възможности. Тъй като обучаването на възрастни за тях е втора или допълнителна работа, времето, което отделят за подобряване на собствените си умения, е ограничено. Това се отнася и до финансовите ресурси, с които те разполагат. И все пак, имайки предвид нуждите на възрастните учещи, те са тези, които най-много имат нужда от това да използват най-креативните и иновативни методи, адаптирани към индивидуалните потребности. Проектът ни се фокусира върху такива иновативни подходи и има за цел да ги адаптира и приложи в контекста на обучението на възрастни.

Обърнатата класна стая, описана от Джонатан Мартин, представлява това: обърнете преподаването, така че учещите да гледат и слушат лекции като задача за домашна работа, и използвайте безценното време в присъствените часове за това, което преди – често – е било правено като домашно – справяне със сложни проблеми и задачи, работа в групи, проучвания, съвместна работа, планиране и създаване. Класните стаи се превръщат в лаборатории или работилници, като в същото време съдържанието продължава да се предлага. Подходът е особено подходящ за възрастни учещи, защото те са в състояние да решават кога да учат и как да разпределят времето си. Заедно с това, подходът позволява на обучителите да адаптират времето в клас към индивидуалните нужди, фокусирайки се върху базисни неща с някои и с материал за напреднали – с други. Методът насърчава използването на ИКТ, но с подкрепата и насочването, от които учещите имат нужда. Личният контакт е осигурен – с достатъчно пространство и свобода за учещите да създават своя собствена траектория на ученето. Обърнатата класна стая е по-бърза, по-ефикасен и креативен начин за учене.

В рамките на този проект:

1. Ще бъдат идентифицирани нуждите на възрастни учещи от участващите държави, а методът „Обърната класна стая“ ще бъде представен пред обучители в сектора за обучение на възрастни (15 обучители по време на специализирано обучение, а допълнителни 50 ще бъдат запознати с метода от вече обучените участници).
2. Обучителите ще пренесат метода в обучението на възрастни, ще разработят курсове и материали, които ще отговарят на нуждите на учещите. Ще бъдат проведени пилотни обучения в участващите държави с не по-малко от 100 учащи.
3. След пилотните обучения ще бъде извършена оценка с последваща обратна връзка. Ще бъдат направени нужните допълнителни корекции спрямо получената оценка от учещите. Обучителите ще представят резултатите по време на събития (национални конференции), насочени към други обучители, доставчици на обучение и хора, формиращи политики в тази област.
4. Ще разработим наръчник за „Обърната класна стая“ в обучението на възрастни, чиято цел ще бъде да улесни трансфера на метода и дизайна на материали към допълнителни предметни области.

Всички материали ще бъдат достъпни за всички образователни партньори и организации, така че обучителите и учещите да могат да получат подробна информация и добро разбиране за използването на разнообразни учебни материали и методики. Обучителите, които работят предимно в професионални или общообразователни училища, ще бъдат своеобразен катализатор за повишаване на информираността за обърнатата класна стая в своите организации и училища, като постепенно въвеждат метода и подходящи учебни материали в своята работа.

Необходимостта от нови дидактически похвати произтича от нуждите на възрастните учещи. Те са мотивирани да учат, но със свое собствено темпо и в избрано от тях време. Те имат нужда от подкрепа и специално разработени материали. Обучителите желаят да посрещнат тези нужди, но адаптирането на съществуващия стил на преподаване изисква експертиза, която този проект възнамерява да осигури. Резултатите имат значителен потенциал за устойчивост, защото ще бъдат разпространявани онлайн. Обучените учители ще продължат да водят курсове в партниращите организации и след приключване на проекта. Материалите ще бъдат предоставяни на други обучители, а извлечените поуки и опит ще бъдат пренасяни в други обучаващи организации в участващите държави.